Sveciabue

Bakgrunden till Svecia Bue


Sedan en tid pågår i föreningen ett projekt i syfte att återuppföra en sjöbod där Svecia Bue stod fram till 2013.

 

Bakgrunden är enligt följande:

 

I den gamla Svecia Bue förvarades diverse äldre föremål med marin anknytning. Ganska mycket hade anknytning till Asta.

Dessutom fanns här plats för allmogebåtarnas riggar, roder, åror och tågvirke.

Allt skingrades då boden revs.

Utrustning tillhörande Asta flyttades till Smögen. Andra föremål fick tillfälliga förvaringsplatser i andra sjöbodar.

Riggar, master, åror med tillhörande tågvirke förvaras utomhus under ett skärmtak mellan två sjöbodar. Lösningen är inte långsiktigt optimal.

 

Varje år genomgår någon av allmogebåtarna en omfattande renovering.

Detta har hittills lokalmässigt lösts genom att föreningen fått disponera fiskarnas sjöbod på Tångehamnen. Ett generöst upplägg med tanke på att en båt tar hela boden i anspråk. Kvarvarande area har nyttjats av Tångens Byalag som förråd.

Fiskarna behöver nu boden för egna ändamål varför vi behöver en egen lösning.

 

Detta sammanstaget startade under året en diskussion om att återuppföra Svecia Bue - nu med ett vidgat koncept.

Vi vill ha en bod som löser förvaringsproblemet både för ToS men också för Byalaget.

Huvudsyftet är dock att etablera en träverkstad som kan rymma underhållet för allmogebåtarna och snickeribehov för Asta - en verkstad med rimligt bra maskinpark.

Allmogebåtarna lyfts vid kajkanten och förs hängande in i boden via en lyftbalk.

 

Under diskussionerna framkom dessutom att verkstaden skulle kunna nyttjas av medlemmar enskilt eller i grupp för slöjd och snickeri. 
Vi har förstått att behovet finns och är relativt stort och skulle kunna knytas samman med enkel kaffeträff i Sippans Bu. Den finns redan men skulle få en större omfattning.RitningarLägesrapport Svecia Bue 220407

 

Har ni sett tv-programmet Husdrömmar? Genomgående för alla inslagen är att det tar längre tid och blir dyrare än man tänkt.


Samma för oss.


Vi ansökte hos kommunen om ett arrende för bygget i oktober 2021 och trodde vi skulle få ett beslut i januari 2022.


Nu i dagarna har vi fått besked att beslut i frågan kan förväntas före sommaren 2022.

Vi har av kommunen avråtts från att söka bygglov innan vi har arrendet klart.  Vi kommer sannolikt inte hålla oss till detta utan söka bygglov under våren.


Nedan finns två skisser på boden, en layout och gaveln mot sjön. Har du synpunkter eller är nyfiken? – Hör av dig.

 

Kostnaderna då?


Projektet har fått större omfattning vilket naturligtvis ökar på kostnaderna, dessutom har priserna på material gått upp vilket höjer kalkylen.


Vad som tillkommit är en upprustning av Sippans Bu med isolering av bottenbjälklaget och ett bättre kök. Vi har för avsikt att göra om undervåningen till en samlingslokal och flytta verkstadsdelen till Svecia Bue.

 

Vi arbetar nu med ansökan om bidrag från en stor stiftelse som kan tänkas täcka 75% av kostnaderna för bygget och renoveringen. De återstående 25% kräver egen finansiering eller sponsring. Härtill kommer kostnader för inventarier som maskiner och verktyg.

 

Vi samtalar med PRO och kommunen i akt och mening att hitta samverkansformer som ger bra sysselsättning för i äldre personer.

 

Projektteamet utgörs av Börje Appelqvist, Thomas Hjertberg och Anders Svensson.

 

Har du frågor eller synpunkter hör av dig till Börje Appelqvist på bac.appelqvist@gmail.com (klicka på mailadressen så kommer ett e-post formulär upp) eller 0702900345.

Sune Olsson visar var på Bugangen som Sveciabué skall uppföras.

10-årigt kontrakt på Svecia Bue 220525


Idag har vi fått ett positivt svar på vår begäran om ett arrende för Svecia:s tomt.

Kommunen ger oss ett 10-årigt arrende vilket är ovanligt. Det hjälper oss i våra diskussioner med bidragsgivare.

Nu följer närmast att vi tecknar ett kontrakt om arrendet och att vi ansöker om bygglov.

Under juni ansöker vi dessutom om bidrag från två olika fonder.

Svecia Bue har fått bygglov beviljat 220929


Svecia Bue har fått bygglov beviljat. Grattis till er som arbetar med detta!

Nyheter om Svecia Bue 221115


Under sommaren hösten har vi färdigställt arbetet kring bygglovet och gjort klara våra ansökningar om finansiering av projektet.


Bygglovet är beviljat och tiden för överklagande har gått ut, vilket innebär att vi nu har ett giltigt bygglov.


Vi har ansökt om bidrag hos Leader och Allmänna Arvsfonden för att finansiera bygget av Svecia Bue och för att bygga om Sippans.


Leader har i princip godkänt vår ansökan men är just nu inne i slutet av en planperiod och har därför begränsade ekonomiska möjligheter.


Vi bedömer att vi får ett positivt besked under vintern.


Ansökan till Allmänna Arvsfonden är inlämnad. Den kommer också att behandlas under vintern/våren 2023.


En tredje fond, under uppstart, är kontaktad. Vi avser att komma in med en ansökan runt årsskiftet.


Utöver medel för själva bygget behöver vi finansiering av verktygsmaskiner och annat lösöre som inte stöttas av fonderna. Hur detta skall ske kommer vi att återkomma till.


Planen är att bygget skall komma igång till våren. Av det intresse som hittills visats tror vi att vi kan göra merparten med hjälp av frivilliga.


Mer därom senare.


Börje Appelqvist                                                                                                                   

Brev till styrelsen 230214


I väntan på ett positivt besked från Allmänna Arvsfonden vill jag få klartecken från styrelsen för att börja planera uppförandet av Svecia.

Första ledet är en arbetsorganisation.

 

Jag vill skapa en grupp som kan och vill engagera sig aktivt i arbetet och jag vill göra det nu. Är ni positiva till detta?

 

En andra punkt är att påbörja arbetet med pålar under boden och att ta bort den gamla bottenplattan. Detta kostar inget eller lite då vi lånar nödvändig verktyg och tigger ihop materialen. Vi har tillstånd från kommunen att göra det. Vi avbryter då vi kommer till gjutning eftersom det då börjar dra kostnader.

Är ni positiva till detta?

 

Jag skulle uppskatta svar från er under veckan.

 

BörjeSvecia Bue läget 230317


Vi har nu de tillstånd vi behöver för att börja bygga Svecia.


Ekonomiskt får vi stöd från Leader under förutsättning att Allmänna Arvsfonden  också deltar. De tar beslut 26:e april.


Kommunen ger ett stöd som Asta och Svecia delar lika. Sparbanksstiftelsen ger också ett stöd till Svecia. Vi hoppas komma igång efter att AA fattat sitt beslut.

Svecia Bue läget 230503


Bygget har nu kommit igång. Du kan följa det på anslagstavla på bryggan eller i mapp i Sippans Bu eller varför inte här.


Lycka till med bygget!

Svecia Bue läget 230504

Svecia Bue läget 230509-10

Svecia Bue läget 230511-16

Svecia Bue läget 230530-0601

Svecia Bue läget 230607-0615

Svecia Bue läget 230619-0621

Svecia Bue läget 230828-0831

Svecia Bue läget 230907-0909

Svecia Bue Taklagsfest 230909

Byggarna är på plats. ->

<- Taket är på plats.

Då blir det fest ->

Ett stort tack till alla som hjälpt till med bygget.

Ett sådant otroligt bygge från grund till taklagsfest på 28 dagar!

Vi ser fram emot invigningen och att det blir en fin samlingspunkt för föreningens medlemmar och andra att pyssla. Våra båtar behöver kärlek och det kan de få i Bue.

<- Kransen är på plats.

Maten är på plats. ->

Svecia Bue Taklagsfest 230912-0914

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Privat sponsorer:


Joakim Quick

Erik Olsson

Sune Olsson

Odd Erichsen

Familjen Virtanen


Bohusläns

Islandsfiskares

Förening