Svecia Bue har fått bygglov beviljat 220929


Svecia Bue har fått bygglov beviljat. Grattis till er som arbetar med detta!

10-årigt kontrakt på Svecia Bue 220525


Idag har vi fått ett positivt svar på vår begäran om ett arrende för Svecia:s tomt.

Kommunen ger oss ett 10-årigt arrende vilket är ovanligt. Det hjälper oss i våra diskussioner med bidragsgivare.

Nu följer närmast att vi tecknar ett kontrakt om arrendet och att vi ansöker om bygglov.

Under juni ansöker vi dessutom om bidrag från två olika fonder.


Lägesrapport Svecia Bue 220407

 

Har ni sett tv-programmet Husdrömmar? Genomgående för alla inslagen är att det tar längre tid och blir dyrare än man tänkt.


Samma för oss.


Vi ansökte hos kommunen om ett arrende för bygget i oktober 2021 och trodde vi skulle få ett beslut i januari 2022.


Nu i dagarna har vi fått besked att beslut i frågan kan förväntas före sommaren 2022.

Vi har av kommunen avråtts från att söka bygglov innan vi har arrendet klart.  Vi kommer sannolikt inte hålla oss till detta utan söka bygglov under våren.


Nedan finns två skisser på boden, en layout och gaveln mot sjön. Har du synpunkter eller är nyfiken? – Hör av dig.

 

Kostnaderna då?


Projektet har fått större omfattning vilket naturligtvis ökar på kostnaderna, dessutom har priserna på material gått upp vilket höjer kalkylen.


Vad som tillkommit är en upprustning av Sippans Bu med isolering av bottenbjälklaget och ett bättre kök. Vi har för avsikt att göra om undervåningen till en samlingslokal och flytta verkstadsdelen till Svecia Bue.

 

Vi arbetar nu med ansökan om bidrag från en stor stiftelse som kan tänkas täcka 75% av kostnaderna för bygget och renoveringen. De återstående 25% kräver egen finansiering eller sponsring. Härtill kommer kostnader för inventarier som maskiner och verktyg.

 

Vi samtalar med PRO och kommunen i akt och mening att hitta samverkansformer som ger bra sysselsättning för i äldre personer.

 

Projektteamet utgörs av Börje Appelqvist, Thomas Hjertberg och Anders Svensson.

 

Har du frågor eller synpunkter hör av dig till Börje Appelqvist på bac.appelqvist@gmail.com (klicka på mailadressen så kommer ett e-post formulär upp) eller 0702900345.

Sune Olsson visar var på Bugangen som Sveciabué skall uppföras.


Bakgrunden till Svecia Bue


Sedan en tid pågår i föreningen ett projekt i syfte att återuppföra en sjöbod där Svecia Bue stod fram till 2013.

 

Bakgrunden är enligt följande:

 

I den gamla Svecia Bue förvarades diverse äldre föremål med marin anknytning. Ganska mycket hade anknytning till Asta.

Dessutom fanns här plats för allmogebåtarnas riggar, roder, åror och tågvirke.

Allt skingrades då boden revs.

Utrustning tillhörande Asta flyttades till Smögen. Andra föremål fick tillfälliga förvaringsplatser i andra sjöbodar.

Riggar, master, åror med tillhörande tågvirke förvaras utomhus under ett skärmtak mellan två sjöbodar. Lösningen är inte långsiktigt optimal.

 

Varje år genomgår någon av allmogebåtarna en omfattande renovering.

Detta har hittills lokalmässigt lösts genom att föreningen fått disponera fiskarnas sjöbod på Tångehamnen. Ett generöst upplägg med tanke på att en båt tar hela boden i anspråk. Kvarvarande area har nyttjats av Tångens Byalag som förråd.

Fiskarna behöver nu boden för egna ändamål varför vi behöver en egen lösning.

 

Detta sammanstaget startade under året en diskussion om att återuppföra Svecia Bue - nu med ett vidgat koncept.

Vi vill ha en bod som löser förvaringsproblemet både för ToS men också för Byalaget.

Huvudsyftet är dock att etablera en träverkstad som kan rymma underhållet för allmogebåtarna och snickeribehov för Asta - en verkstad med rimligt bra maskinpark.

Allmogebåtarna lyfts vid kajkanten och förs hängande in i boden via en lyftbalk.

 

Under diskussionerna framkom dessutom att verkstaden skulle kunna nyttjas av medlemmar enskilt eller i grupp för slöjd och snickeri. 
Vi har förstått att behovet finns och är relativt stort och skulle kunna knytas samman med enkel kaffeträff i Sippans Bu. Den finns redan men skulle få en större omfattning.

 

Just nu söker vi sedan en månad få ett arrendekontrakt för nödvändig area för att därefter söka bygglov. Skisser finns.

 

Föreningen har ingen ekonomisk möjlighet att uppföra boden för egna pengar utan upplägget är att söka olika typer av bidrag.

Själva bygget avser vi utföra själva. Kompetensen och viljan finns.

 

Med lite medflyt skulle vi kunna starta kommande vår/sommar."

 

Börje Appelqvist

Kontakter:             Medlemskap      Webbansvarig        LL667 Asta    Allmogebåtarna     Sippans Bu   

Sponsorer:

Odd Erichsen

Sune

Olsson

Familjen Virtanen

Smögens

Skaldjur &

Fiskeri

Bohusläns

Islandsfiskares

Förening